Blog

Dé toekomst: Belevingswoning Schöneveld Doetinchem

Wij worden allemaal steeds ouder, vanwege de vergrijzing en de verbeterde kwaliteit van onze zorg en medische wereld. Hierdoor ontstaat een nieuwe groep vitale ‘ouderen’ in ons land. Deze groep heeft uiteraard nieuwe (woon)wensen. Tegelijkertijd zijn de bejaardentehuizen vol en wordt het beschikbare zorgbudget voor ouderen steeds minder. Deze ontwikkelingen vragen om creatieve woonoplossingen voor ouderen. Het langer zelfstandig blijven wonen is hier een duidelijk voorbeeld van.

De Belevingswoning in de wijk Schöneveld Doetinchem speelt hier slim op in. In deze woning kan worden ervaren welke mogelijkheden er zijn om op een veilige, verantwoorde en duurzame manier langer zelfstandig te wonen. De belevingswoning is ontstaan door een samenwerking van diverse partners waarbij verschillende functies samen komen; o.a. brandpreventie, inbraakpreventie, valpreventie.

 

Legionellapreventie:
Door PB International is kosteloos een legionellafilter ter beschikking gesteld. Dit filter zorgt ervoor dat de legionellabacteriën vroegtijdig worden afgevangen en naar het riool weggespoeld. Door deze toepassing hoeven de ‘ouderen’ zich geen zorgen te maken over de kwaliteit van het drinkwater en kunnen zij veilig gebruik maken van o.a. de douche.

Samenwerking:
De initiatiefnemers van de belevingswoning zijn de Gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en Graafschap College.

Toegang tot unieke belevingswoning
Nieuwsgierig naar de nieuwste technische ontwikkelingen en oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen? Op vrijdag 1 april heet Wethouder Lambregts u om 15.00 uur welkom in de belevingswoning. U vindt de belevingswoning op de Ruyslaan 18 te Doetinchem.

 
Door: John Valk

KIWA BRL K14010/1 met of zonder watergolfje

Vaak nog krijg ik de vraag of ons KIWA BRL K14010/1 certificaat wel geldig is. Dit omdat er geen ATA symbool ofwel KIWA Water Mark is afgebeeld op ons document , bij een aantal collega bedrijven dit is dit wel het geval.

Wat is de KIWA ATA?
De ATA staat voor Attest Toxicologische Aspecten. Tegenwoordig valt dit onder de noemer KIWA Water Mark. Het betreft een beoordeling voor producten die in contact komen met drinkwater. Bij KIWA ATA betrof de verklaring uitsluitend toxicologische aspecten dit is bij introductie van de KIWA Watermark iets uitgebreider geworden. Meer inhoudelijke informatie over dit onderwerp is te vinden op de KIWA website.

Is een KIWA BRL K14010/1 certificaat minder waard zonder watergolfje?
Het antwoord hierop is nee. De KIWA geeft alleen een certificaat af als alle componenten voor zover mogelijk beoordeeld zijn op toxicologie. Echter zijn er diverse samengestelde componenten die veelvuldig worden toegepast in drinkwater die nog niet door de KIWA beoordeeld kunnen worden. De reden hiervan is dat er bijvoorbeeld nog geen passende BRL voor dit component bestaat.

Waarom heeft PB International nog geen watergolfje?
Om de kwaliteit van de filtratie systemen te kunnen borgen beschikken de systemen van PB International over EA terugstroombeveiliging. De EA terugstroombeveiliging is een component die veel wordt toegepast in leidingsystemen. Echter is deze als samengesteld product nog niet beoordeeld door de KIWA. Omdat PB International geen concessies wil doen in kwaliteit en producten volledig afgemonteerd wil leveren zal gewacht moeten worden op beoordeling van dit component.

Hebben de producten van PB International hiermee een beperkte toepassing?
Nee, de toepassing is niet beperkt. Door PB International worden periodiek de kosten voor de KIWA gewoon betaald voor het onderhouden van de ATA beoordeling.

 
Door: Arran Kassens

De kracht van eenvoud

Controlesystemen, interne communicatiesystemen, voorraadbeheersystemen... Voor iedere bedrijfskundige uitdaging is wel een systeem of hulpmiddel ontwikkeld. Als producerend bedrijf hebben wij ook iedere dag met deze onderwerpen te maken. De controle op het productieproces, controle op de uitgaande goederen, de juiste afhandeling van vragen en wensen van onze klanten, de inkoop van onderdelen en ga nog maar even door.

Als je van je collega een simpel antwoord snel wil hebben kun je natuurlijk gebruik maken van de interne memo. Deze heb je in de vorm van e-mail of via het CRM (contact relatie management) computersysteem. Maar tussen al die e-mails die je per dag krijgt vallen die interne memo's al snel niet meer op. Ook komt het bij ons wel eens voor dat we voor een bepaald project een belangrijke opmerking moeten plaatsen, of dat een aanbetaling nog voldaan dient te worden. Hoe krijg je dat waterdicht? In deze situaties ligt de waarborg in de kracht van eenvoud. In deze situaties gebruiken we een welbekende uitvinding uit omstreeks 1980: De zelfklevende notitie. Indien een aanbetaling voldaan is wordt de notitie verwijderd. Ook voor ons interne kwaliteitscontrole gebruiken we een aloude uitvinding uit omstreeks 1920: elastiek. Afgekeurde producten en onderdelen worden door middel van een rood elastiek gemarkeerd.

Als het gaat over de kracht van eenvoud is dat ook zo met ultrafiltratie. Deze techniek is in de basis ook zo eenvoudig en enorm krachtig. Als ik aan kennissen moet uitleggen wat wij bedrijfsmatig doen maak ik altijd de vergelijking met een vergiet. Wanneer je groenten gewassen zijn leg je deze in het vergiet. De gaatjes hierin zijn zo klein dat water er wel door heen kan, maar de groente niet. In feite is ultrafiltratie precies hetzelfde maar dan ongeveer 100.000 kleiner. Een gaatje van 3mm wordt 0,03 micron. Een bacterie past daar niet door en blijft dus in het 'vergiet' achter. Zo eenvoudig is schoon en veilig water.

 
Door: Jurjen Bruinsma

Twee poortwachters op één installatie?

In het veld komen wij zeer regelmatig ultrafiltratie poortwachters tegen met een nageschakelde UV-C installatie. De UV-C lamp behandeld in deze situatie al het water afkomstig uit de filters nogmaals. Regelmatig wordt ons gevraagd wat de functie van een dubbele beveiliging is en waarom men wel of niet de keuze zou maken deze toe te passen.

Zowel een UV-C poortwachter als een ultrafiltratie poortwachter hebben een lokale werking en zijn erop toegespitst een installatie of leidingdeel met veilig water te voeden. Bij ultrafiltratie gebeurt dit dit door de bacteriën en overige vervuiling af te vangen. Bij UV-C door de bacteriën af te doden.

Indien beide systemen correct functioneren is de combinatie niet noodzakelijk. Wanneer de fysische barrière van een poortwachter faalt dient de nageschakelde installatie opnieuw gereinigd te worden om een hygiënische nulsituatie te creëren. Echter in specifieke situaties is het opnieuw reinigen en desinfecteren van een installatie praktisch niet haalbaar. In deze situatie is het risico van het falen van de barrière bij het slecht of niet functioneren van een lamp of membraanbreuk dermate groot dat gekozen kan worden voor een dubbele beveiliging.

Wat zegt de wetgever hierover?
In het schrijven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 4 september 2013 (IenM/BSK-2013/96407) wordt het onderstaande vermeld:

“11. Als de fysische bacteriologische barrière gefaald heeft, hoe kort dan ook, moet de eigenaar ervan uitgaan dat de nageschakelde installatie in principe besmet kan zijn. Het herstellen van de hygiënische nulsituatie is dan een noodzakelijke stap om het fysisch beheer weer operationeel te krijgen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor:
// a. Bij ultrafiltratie: als er sprake is van een membraanbreuk zonder dat er een tweede poortwachter (zoals UV) operationeel is.
// b. Bij UV: als de noodzakelijke voorbehandeling voor amoebeverwijdering faalt of doorslaat en/of de (enkelvoudige) UV lamp uitvalt door lampbreuk of stroomstoring.
// c. Bij pasteurisatie: als de noodzakelijke tijd-temperatuur combinaties in de thermische barrière niet zijn gehaald.
Noot: de verplichting tot herreiniging vervalt als de poortwachterappratatuur over een meervoudige barrière beschikt die de uitval van de eerste barrière opvangt. Deze additionele barrières dienen eveneens de minimale afdoding/retentie te bewerkstellingen (zie BRL K 14010-1).”

In standaard situaties achten wij de combinatie van beide systemen niet noodzakelijk en levert dit enkel onnodige kosten op. Echter, indien bijvoorbeeld in een hotel of ziekenhuis het nogmaals reinigen en desinfecteren niet haalbaar is of grote kosten met zich meebrengt, dan adviseren wij een dubbele barrière te overwegen.

 
Door: Arran Kassens

Jacht op legionella?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in Nederland verantwoordelijk voor de controles op het legionellabeheer. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen. In Nederland zijn prioritaire locaties, waaronder jachthavens, verplicht om aan legionellabeheer te doen. Zij kunnen hier ook op gecontroleerd worden.

De ILT heeft deze zomer een inspectie aangekondigd waarbij zij diverse jachthavens zullen controleren. Tijdens deze controle wordt er gekeken of de havens voldoen aan de Nederlandse wet-, en regelgeving. Deze is vrij uitgebreidt. Daarom hebben wij voor u een korte checklist gemaakt:

- Voldoet het drinkwater aan de legionellanorm van <100 kve/liter?
- Heeft u een legionella-risicoanalyse laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf?
De geldigheid van een risicoanalyse is 5 jaar.
- Heeft u relevante wijzigingen aangebracht in uw legionellabeheer?
Dan is een nieuwe risico analyse binnen 3 maanden na wijziging noodzakelijk.
- Heeft u een risico-beheersplan? In sommige gevallen is dit verplicht.
- Spoelt u wekelijks uw tappunten?
- Laat u de keerkleppen jaarlijks controleren?
- Worden uw watermonsters twee keer per jaar genomen door een geaccrediteerd bedrijf?
- Houdt u een logboek bij?

Uit telefonische rondvraag bij 30 jachthavens is gebleken dat 50% van deze jachthavens reeds door ILT gecontroleerd zijn. Ook blijkt dat het merendeel van de jachthavens voldoet aan de gestelde eisen. Deze positieve ontwikkeling is o.a. te danken aan de vakbekwaamheid van de BRL-6010 legionella adviseurs in Nederland.

De jachthavens die nog niet volledig voldoen aan de gestelde eisen zullen op korte termijn de puntjes op de 'i' zetten. Bezoekers en gebruikers van havens kunnen dan in Nederland met een gerust hart gebruik maken van de watervoorzieningen die worden aangeboden. Ook lopen de eigenaren van jachthavens geen risico op een boete van ILT, mits ze natuurlijk alles tijdig op orde hebben.

 
Door: John Valk

Legionnella: beheersing op het wereldwijde web

Echt alles lijkt tegenwoordig online te gaan. Dat is ook niet gek aangezien in 2014 al 3 miljard mensen wereldwijd toegang hebben tot breedband internet, aldus het jaarverslag van de ‘International Telecommunications Union’. Volgens het jaarverslag had 95% van de Nederlandse huishoudens in 2014 toegang tot breedband internet.

Eén online zoekactie op ’s werelds bekendste zoekmachine naar ‘Legionella Online’ levert in 0.33 seconden 368.000 hits op. Gelukkig is Legionella online ook een bacterie, en geen virus.

Online treffen we vooral hulpmiddelen voor legionellabeheer aan. Online logboeken, online beheer applicaties en zelfs online beheersplannen zijn geen uitzondering. Deze hulpmiddelen zijn een uitkomst in de branche. De ingewikkelde beheersplannen en de interpretatie van beheerstaken worden door deze systemen enorm simpel en uitstekend controleerbaar. Geen gesjoemel meer dus met logboeken.

Bijvoorbeeld het nemen van watermonsters: het aantal, de tappunten en de frequentie worden ingegeven en de herinnering word automatisch verstuurd aan degene die de taak uit dient te voeren. Doordat vervolgens de monsteruitslagen moeten worden ingevuld weet het systeem dat de taak ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Wanneer er een resultaat met een normoverschrijding wordt ingegeven krijgt de gebruiker direct te zien wat zijn vervolgactie moet zijn, zonder dat hij het hele beheersplan en wetboek hoeft te kennen. De nieuwe ontwikkelingen van meer en meer actieve systemen gaan razendsnel. Een voorbeeld hiervan is de detectie van opwarming in het drinkwatersysteem met daaraan gekoppeld een geautomatiseerde spoelactie met online terugkoppeling.

Ook wij als fabrikant van fysische beheersystemen volgend deze ontwikkelingen op de voet. Onze poortwachtersystemen kunnen al ruim 2 jaar met ons communiceren via het wereldwijde web. Onze systemen kunnen verbonden worden met een modem. Dit is een apparaatje waar een simkaart of een internetkabel in kan. Dit apparaatje maakt de verbinding tussen de poortwachter en het internet mogelijk. Alle instellingen, integriteitcontrole, bedrijfsuren etc. kunnen daarna eenvoudig online via onze website worden bekeken en aangepast. Ook geeft het systeem belangrijke informatie direct actief door. Bijvoorbeeld membraanbreuk die door onze dagelijks integriteittest wordt gedetecteerd kan direct per e-mail en eventueel sms worden doorgegeven. Zo zijn alle betrokken partijen direct op de hoogte en kunnen snel en actief acties worden ondernomen.

 
Door: Jurjen Bruinsma

China: Innoveren en samenwerken.

Innovatie Award 2015
Via onze Chinese agent kreeg ik de uitnodiging om met onze zelf-spoelende Legionella filters deel te nemen aan de tweede conferentie over Innovatieve Producten in Wuhang in het centrum van China. De conferentie werd georganiseerd door de Chinese overheid met als doel dat bedrijven van over de hele wereld Joint Ventures of andere samenwerkingsverbanden aangaan met Chinese bedrijven. Onderdeel van deze conferentie was het uitreiken van de Innovatie Award 2015 voor het meest innovatieve product. Via een voorselectie werden wij als enig Nederlands bedrijf uitgenodigd deel te nemen aan deze innovatie wedstrijd en een presentatie te geven van onze producten. Een unieke kans voor ons om ons te oriënteren op de mogelijkheden die deze grote markt zou kunnen bieden.

Samen met onze Chinese agent ben ik dan ook met documentatie en demo materiaal voor een 10 daagse reis naar China afgereisd. Vanaf Shanghai reisden wij per super moderne hoge snelheidstrein met een topsnelheid van 340 kilometer, in nog geen 6 uur naar Wuhang, gelegen in het centrum van China. Helaas vielen wij niet in de prijzen, maar met 2000 deelnemers uit de hele wereld was dat misschien ook niet te verwachten. Mijn voornaamste doel was een indruk te krijgen of er kansen voor onze producten zijn en om er achter te komen hoe je dat zou moeten aanpakken.

Vooroordelen
Tijdens de voorbereidingen stuitte ik op de misschien wel bekende vooroordelen, zoals “ze maken daar alles na” en “vertel ze niet teveel” en “je kunt toch niet op tegen de Chinese prijzen”. Tijdens mijn reis heb ik ervaren dat de Chinese overheid van dit imago af wil. Door alleen te kopiëren realiseert men zich ook dat men achter de feiten aan blijft lopen. Men ziet dat Westerse bedrijven veel nieuwe producten ontwikkelen die vervolgens niet meer in China gemaakt worden vanwege dit kopieerimago. Door het succes van de eerste conferentie vorig jaar die direct geleid heeft tot 205 aanvragen voor Joint Ventures en concrete samenwerkingsverbanden met 22 bedrijven heeft ook de Chinese overheid ingezien dat alleen samenwerking, vertrouwen in elkaar en het delen van kennis en ervaring tot verdere economische groei kan leiden.

Zaken doen
In dit moderne China heb ik tijdens deze reis de ervaring opgedaan dat zaken doen in China het beste kan lopen via aan de Centrale overheid gerelateerde organisaties. Deze zoeken buitenlandse partners voor je en helpen vertrouwde en serieuze samenwerkingsverbanden op te zetten met uiteenlopende Chinese organisaties. Via deze overheidsorganisaties wordt het risico dat het Chinese bedrijf er vandoor gaat met jouw idee kleiner. Ik heb op de conferentie met verschillende Westerse bedrijven gesproken en hun ervaring is over het algemeen zeer positief alleen gaat het realiseren van de samenwerking niet zo snel als wij gewend zijn. Men moet nog duidelijk wennen aan deze voor hun nieuwe insteek om samen te werken. Maar zoals alles daar snel gaat worden de procedures en regelgeving ook in China op dit vlak snel aangepast.

Voor ons als PB International was deze eerste testtrip naar China een succes. Ons filter systeem wordt op dit moment getest in een Hygiëne Instituut in Zhenjiang. Na de testen krijgen wij een officieel certificaat en worden wij ondersteund bij het zoeken van partners in China. In China zijn ze inmiddels ook overtuigd dat innoveren en samenwerken de toekomst heeft.

 
Door: Ton van Hecke

Watermonsters nemen, wel of niet verplicht?

De overheid, branche en verschillende organisaties zijn continu bezig om ervoor te zorgen dat de legionellabacterie in het Nederlandse drinkwater steeds minder kans krijgt om te bestaan. De motor van deze beweging is de Nederlandse legionellawetgeving en de handhaving hiervan, welke door de Inspectie Leefomgeving en Techniek (ILT) wordt uitgevoerd.

Wetgeving, beleidsbrieven en aanvullende nota’s hebben echter ook een keerzijde. De uitvoerende partijen, pandeigenaren, gebouwbeheerders en technisch medewerkers zien soms door de bomen het bos niet meer. Hoeveel watermonsters voor legionella moeten er genomen worden? Op welke locaties moeten we bemonsteren? Moeten zorgplichtige locaties ook worden bemonsterd op legionella? Is het aantal tappunten van invloed op de monstername? Hoeveel en welke monsters moeten er genomen worden als er een alternatieve techniek voor legionellapreventie wordt toegepast?

Het is vaak lastig om een snel en duidelijk antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Om het u makkelijker te maken hebben wij een eenvoudige ‘tool’ ontwikkeld, waarbij u berekend hoeveel watermonsters er genomen moeten worden. Ook de aanwezigheid van een alternatieve techniek wordt in deze tool meegerekend.
De tool vindt u op www.legionellamonster.nl. Hier krijgt u direct het antwoord op de frequentie en het aantal verplichte legionella monsternames welke voor uw locatie gelden.

 
Door: John Valk